') else document.write('
') if (iebrowser&&dom||dom) //if IE5+ or modern browsers such as Firefox this.startit() else{ this.curimageindex++ setInterval("fadearray["+this.slideshowid+"].rotateimage()", this.delay) } } function fadepic(obj){ if (obj.degree<100){ obj.degree+=10 if (obj.tempobj.filters&&obj.tempobj.filters[0]){ if (typeof obj.tempobj.filters[0].opacity=="number") //if IE6+ obj.tempobj.filters[0].opacity=obj.degree else //else if IE5.5- obj.tempobj.style.filter="alpha(opacity="+obj.degree+")" } else if (obj.tempobj.style.MozOpacity) obj.tempobj.style.MozOpacity=obj.degree/101 else if (obj.tempobj.style.KhtmlOpacity) obj.tempobj.style.KhtmlOpacity=obj.degree/100 else if (obj.tempobj.style.opacity&&!obj.tempobj.filters) obj.tempobj.style.opacity=obj.degree/101 } else{ clearInterval(fadeclear[obj.slideshowid]) obj.nextcanvas=(obj.curcanvas==obj.canvasbase+"_0")? obj.canvasbase+"_0" : obj.canvasbase+"_1" obj.tempobj=iebrowser? iebrowser[obj.nextcanvas] : document.getElementById(obj.nextcanvas) obj.populateslide(obj.tempobj, obj.nextimageindex) obj.nextimageindex=(obj.nextimageindex' slideHTML+='' if (this.theimages[picindex][1]!="") //if associated link exists for image slideHTML+='' picobj.innerHTML=slideHTML } fadeshow.prototype.rotateimage=function(){ if (this.pausecheck==1) //if pause onMouseover enabled, cache object var cacheobj=this if (this.mouseovercheck==1) setTimeout(function(){cacheobj.rotateimage()}, 100) else if (iebrowser&&dom||dom){ this.resetit() var crossobj=this.tempobj=iebrowser? iebrowser[this.curcanvas] : document.getElementById(this.curcanvas) crossobj.style.zIndex++ fadeclear[this.slideshowid]=setInterval("fadepic(fadearray["+this.slideshowid+"])",150) this.curcanvas=(this.curcanvas==this.canvasbase+"_0")? this.canvasbase+"_1" : this.canvasbase+"_0" } else{ var ns4imgobj=document.images['defaultslide'+this.slideshowid] ns4imgobj.src=this.postimages[this.curimageindex].src } this.curimageindex=(this.curimageindex Bidra.nu - Natur, miljö och djur

Ett klick för skogens vision är att alla Sveriges djur- och växtarter som är beroende av gammal skog skall leva i en trygg livsmiljö i livskraftiga bestånd. Syfte är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog med ändamål att skydda dess hotade djur- och växt- arter, samt att i övrigt  gynna  forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer.

Ett klick för skogen grundades 2004. Ordet "Klicket" syftar till att det skall vara lättillgängligt, okomplicerat och gå snabbt men inte kosta pengar. Tanken är att varken en liten plånbok eller tidsbrist, skall utgöra hinder för den som vill hjälpa till.

Hos Ett klick för skogen kan du klicka gratis, skänka en gåva eller bli företagssponsor för att bevara gammel- skogen.

www.ettklickforskogen.se

Forska Utan Djurförsök arbetar för att ersätta djurförsök med moderna djurfria metoder. Man delar årligen ut anslag till forskare som utvecklar djurfria test- och forskningsmetoder. Forska Utan Djurförsök har varit delaktig i utvecklingen av alternativ till en lång rad djurförsök, inom allt från vaccinframställning till cancerforskning.

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som bildades 1964. Organisationen är politiskt obunden och har inga statliga eller kommunala bidrag. Verksam- heten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

www.forskautandjurforsok.se

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har stiftats av Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Stiftelsen Stockholms Skärgård. Syftet är att stiftelsen ekonomiskt starkt och långsiktigt skall kunna arbeta för att vidareutveckla skötseln av markerna, garantera deras nuvarande användningsområden för friluftsliv och turism och över ett ännu bredare fält verka för en levande skärgård.

Stockholms skärgård är världsunik med en känslig flora och fauna. Att värna om skärgårdens fåglar, djur och natur är basen för verksamheten. Ett fyrtiotal tillsynsmän arbetar med naturvård, renhållning och byggnadsvård. Tack vare insatser från dem och andra kan dagens skärgårdsbesökare se havsörn, och en och annan säl.

Ett 70-tal personer är idag knutna till stiftelsens verksamhet som anställda tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer - samtliga skärgårdsbor.

www.skargardsstiftelsen.se

Greenpeace är en internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.

Greenpeace arbetar världen över med att rädda våra hav, skydda skogen, avveckla kärnkraften, stoppa kapprustningen, eliminera giftiga kemikalier, stoppa klimatförändringarna samt hejda genmanipulation.

Greenpeace är helt beroende av frivilliga bidrag från enskilda personer då man till skillnad från andra organisationer inte tar emot pengar från stat eller företag.

www.greenpeace.org/sweden

Natur, miljö och djur

Green Cross Sverige, som är en del av Green Cross International (GCI), genomför ett antal kurser om sötvattnets betydelse i världen. Speciellt fokus riktas mot vatten som en källa till konflikt men även till samarbete. Syftet är att främja ett globalt samarbete och ledarskap som banar väg för hållbar utveckling med särskilt fokus på att skapa ekologisk säkerhet.

Organisationen är en av drygt 25 nationella avdelningar av Green Cross International (GCI) med säte i Genève. Under flera år har GCI arbetat med hantering av vattenkonflikter i Mellanöstern. Bl. a har ett team, under ledning av GCIs ordförande Michael Gorbatjov, utarbetat en "emergency plan" för vattensituationen för länderna kring Jordanfloden.

Green Cross Sverige som startades av naturkännaren Jan Danielsson, leds idag av Tonia Moya. Tonia leder organisationen in i det 21 århundradet med ett internationellt nätverk och handlingsinriktade samarbeten.

www.green-cross.se/worldwater

Naturskyddsföreningen är en politiskt obunden ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Organisationen sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndig- heter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står Naturskyddsföreningen bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval.

Idéen bakom bildandet av föreningen 1909 var, redan från början, att bygga en stark folkrörelse som skulle sprida kunskap och värna om naturvård. I dag har organisationen drygt 180.000 medlemmar och därmed Sveriges största miljöorganisation.

Förutsättningarna har förändrats men, efter mer än hundra år av envist arbete, är kärleken till naturen och viljan att förändra densamma. Och kanske, är det idag viktigare än någonsin att påverka politikerna och där- med samhällsutvecklingen.

Hos Naturskyddsföreningen kan du bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor.

www.naturskyddsforeningen.se

Håll Sverige Rent arbetar för att stärka människors miljömedvetenhet, motverka nedskräpning och främja återvinning. I bred samverkan med omvärlden påverkas den enskilda individens attityder och värde- ringar kring miljö och hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom kampanjer, projekt, utbildningsinsatser och utdelandet av miljöutmärkelser.

Håll Sverige Rent har sina rötter i kampanjen Håll naturen ren som Svenska Naturskyddsföreningen inledde 1963.

Håll Sverige Rent verkar utan vinstintresse och har ett brett stöd från ideella organisationer och föreningsliv, näringsliv och offentlig förvaltning. Idag är stiftelsen en av de stora aktörerna inom miljöutbildning och miljö- pedagogik, samtidigt som den unika fokuseringen på nedskräpningsfrågan har intensifierats.

www.hsr.se

Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att förbättra levnadsvillkoren för hundratusentals familjer i länderna runt Victoriasjön. Genom trädplantering och agroforestry - en odlingsmetod där träd och grödor samplanteras - får jorden nytt liv och ny växtkraft.

I Afrika är jorderosion ett stort problem. Hårt utsatta är länderna runt Victoriasjön - Uganda, Kenya, Tanzania och Rwanda. Orsaken är överbefolkning, krig, epidemier och stora boskapshjordar. Jordarna förstörs av överbetning och ett alltför intensivt brukande vilket får till följd att marken utarmas och stora kala områden breder ut sig.

Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen och hejda jordförstöringen är att plantera träd. De binder jorden, ger ved till bränsle, virke att bygga av och mat på bordet. Det var så Vi-skogen kom till, ett trädplan- teringsprojekt i syfte att göra en viktig insats i en angelägen miljöfråga och samtidigt öka kunskapen bland den inhemska befolkningen om de livsviktiga träden.  

www.viskogen.se

WWF, World Wide Fund for Nature, är en helt oberoende och partipolitiskt obunden naturvårds- organisation som bildades 1961. Syftet med verksam- heten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.

Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. Med sina närmare fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF världens största ideella naturvårdsorganisation.

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Idag bedriver Världsnaturfonden WWF naturvårds- verksamhet till stor del i egen regi där huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt.

www.wwf.se

Östersjöfonden, som är en obunden organisation, arbetar för hela Östersjöregionen och skapar upp- märksamhet genom olika insatser till förmån för vårt gemensamma och känsliga innanhav. En viktig del av verksamheten är att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse för regionens cirka 85 miljoner människor.

Östersjöfondens ändamål förverkligas genom bevilj- ande av stipendier, pris och understöd inom områdena för vetenskaplig forskning och teknologi eller för publiceringsverksamhet, åtgärder, initiativ eller annan verksamhet som främjar skyddet av Östersjöns miljö.

www.ostersjofonden.org

 

Djurens Rätt bildades 1882 och är idag Sveriges största djurrättsorganisation med omkring 36 000 med- lemmar. Organisationen är partipolitiskt obunden och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Arbetet för djuren är helt beroende av frivilliga bidrag, som medlemsavgifter, gåvor och arv.

Djurens Rätt anser att djur ska respekteras som individer med egna intressen. Huvudområdena för verksamheten är djurförsök, livsmedelsindustrin och pälsindustrin. Men organisationen engagerar sig också i andra djurfrågor som jakt, djurcirkusar och sällskaps- djur. För att förändra djursynen i samhället vill Djurens Rätt påverka både allmänheten och makthavare, som politiker och företag.

Djurens Rätt är en medlemsstyrd organisation som är uppbyggd av lokala organisationer runt om i Sverige.

www.djurensratt.se

Djurskyddet Sverige arbetar för att människor ska visa respekt och ta ansvar för alla djur. Djurskyddet Sveriges mål är att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och skyddas mot onödigt lidande.

Djurskyddet Sverige arbetar genom att ge stöd och bidrag till djurhem, forskning och ungdomsverksamhet; genom politisk påverkan för att stärka djurskydds- lagstiftningen; genom internationellt samarbete för exempelvis bättre djurtransporter; genom opinions- bildning och informationskampanjer, som till exempel ”Kattkampanjen 2007”, samt skolprojektet ”REDE”, vars mål är att utveckla barns empatiska förmåga och respektfulla synsätt gentemot djur och natur.

Djurskyddet Sverige är en ideell riksorganisation med ca 60 anslutna lokala djurskyddsföreningar i hela Sverige och drygt 14 000 medlemmar. Organisationen har i över hundra år arbetat för att förbättra djur- skyddslagstiftningen. Djurskyddet Sverige får inga statliga bidrag och är beroende av frivilliga gåvor.

www.djurskyddet.se

Välj i listan till vänster den ideella organisation du vill få mer information om. Vill du göra ett bidrag, eller läsa mera, kan du klicka dig vidare till organisationens egen hemsida.

Vissa av organisationerna har beskrivits lite mer ingå- ende i Bidra.nu:s artikelserie Månadens organisation.

På informationssidorna kan du se om organisationen har 90-konto (bank- eller plusgiro som börjar på 90) och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Det framgår även om organisationen är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som verkar för en etisk och professionell insamling.